Home LOC+-informatie Cultuur Onderwijs Maatschappij Contact
Nieuws / Contact / Sitemap / Huren / Home
Parkweg 1a7, 7772 XP Hardenberg

LOC+-informatie

Huisregels

In het LOC+-gebouw zijn meerdere bewoners gehuisvest. De CV Beheermaatschappij LOC+ is aangesteld als beheerder van dit gebouw. Om ervoor te zorgen dat u en uw medebewoners zich thuis zullen voelen in dit markante gebouw zijn onderstaande algemene huisregels opgesteld.

Openingstijden
De gebruikelijke openingstijden van het LOC+-gebouw zijn: Indien het noodzakelijk is om buiten de reguliere openingstijden het gebouw te gebruiken, dan dient dit vooraf te worden afgestemd met het Facilitair Service Punt.

Stallen van fietsen en bromfietsen / scooters
Fietsen en bromfietsen / scooters van bewoners dienen te worden gestald in de daartoe aangegeven kelderruimte die te bereiken is via het MULO-pad.

Uitsluitend voor gasten en bezoekers van het LOC+-gebouw zijn fietsenstallingen beschikbaar aan de voorzijde (Sportlaan) en nabij de SUWI-ingang (Parkweg).

Het LOC+ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of diefstal van rijwielen, bromfietsen, scooters en privé-eigendommen.

Parkeren auto
Uw auto kunt u parkeren in de parkeergrage onder het LOC+-gebouw of op de parkeerplaatsen P2 en P3 aan de Parkweg. Parkeren op het LOC+ terrein is niet toegestaan.

Bewegwijzering
In het gebouw is bewegwijzering aangebracht, zodat u moeiteloos uw bestemming kunt vinden.
Bij het Facilitair Service Punt (middenin het LOC+-gebouw) kunnen plattegronden worden verkregen om bezoekers wegwijs te maken. Het FSP is te bereiken onder telefoonnummer 0523 -  231231 en via het mailadres servicedesk@loc-hardenberg.nl

Gebruik van de liften
Liften zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen die slecht ter been zijn of meerdere verdiepingen moeten overbruggen. Zorg er daarom voor dat liften zoveel mogelijk beschikbaar zijn.

Garderobe
Er bevinden zich geen centrale garderobevoorzieningen voor algemeen gebruik in het gebouw. Gebruik kan worden gemaakt van de voorzieningen die door de betreffende huurder beschikbaar is gesteld.

Roken
In het hele gebouw mag niet worden gerookt. Aan de buitenzijde zijn op enkele plaatsen (leerlingen ingang en bordes bij de leerlingen kantine) voorzieningen aangebracht (asbak en afvalbakken); hier mag worden gerookt, mits daarmee geen overlast aan medebewoners ontstaat en er geen extra vervuiling optreedt.

Alcohol en drugs
Het is niet toegestaan alcohol en / of drugs te gebruiken, bij zich te hebben of te verhandelen in en rond het gebouw.

In het Grand Café en het Sterrenrestaurant kan alcohol worden geschonken aan de gasten in deze ruimtes.
Per onderwijs instelling zijn voorts regels opgesteld met betrekking tot het nuttigen van alcohol in één van de restaurants.

Bij speciale gelegenheden kan ook elders in het gebouw alcohol worden verstrekt. Daarbij worden de wettelijke regels met betrekking tot verstrekking in acht genomen.

Restauratieve voorzieningen
Koffie, thee, frisdrank en snoepgoed is te verkrijgen door middel van automatenverkoop op de aangegeven plaatsen.

Lunches en snacks zijn tegen contante betaling te verkrijgen bij het Grand Café (centraal in het gebouw gelegen op het eerste niveau) en het leerlingenrestaurant (begane grond niveau).
Het is niet toegestaan om zelf voorzieningen te plaatsen voor de bereiding van eten of drinken.

Algemene ruimten, gangen en hallen
De algemene ruimten (gangen, hallen, trappen, toiletgroepen) zijn bestemd voor gezamenlijk gebruik van alle bewoners en hun gasten. Het is geenszins de bedoeling om hier privé eigendommen te plaatsen. Voor eventuele (tijdelijke) plaatsing van meubilair en goederen in deze ruimten dient altijd schriftelijk toestemming te worden verkregen van het hoofd Facilitaire Zaken van de CV Beheermaatschappij LOC+.
Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Facilitair Service Punt.
De loopbruggen zijn bestemd als studieplekken voor leerlingen en worden derhalve gekenmerkt als stilte ruimte.

Kopiëren en printen
Op diverse plaatsen in het gebouw staan kopieerapparaten opgesteld waarvan tegen betaling (contant en/of pinpas) gebruik kan worden gemaakt. Voor grote aantallen kan gebruik worden gemaakt van de dienstverlening van het Facilitair Service Punt (FSP).

Afval
Er is voor gekozen om papier en restafval zoveel mogelijk te scheiden. Gooi het afval daarom in de juiste afvalvoorzieningen.

Schoonmaak
Iedereen wordt vanzelfsprekend verzocht bij te dragen aan een schone en nette leefomgeving. Schoonmaakwerkzaamheden zullen voor een belangrijk deel in de avonduren worden uitgevoerd. Eventuele (extra) wensen, vragen en klachten op schoonmaakgebied kunnen worden doorgegeven aan het FSP.

Gevonden voorwerpen, verlies en diefstal
Meldingen met betrekking tot verlies, diefstal, vernielingen etc.  kunnen worden gedaan aan het FSP. Het FSP draagt zorg voor een centrale registratie.

Huisdieren
Huisdieren zijn -met uitzondering ten behoeve van functionele toepassingen- (educatief, begeleiding visueel gehandicapten etc.) niet toegestaan in het LOC+-gebouw.

Veiligheid
In het gebouw zijn verschillende veiligheidsvoorzieningen aangebracht (brandblusmiddelen, noodbewegwijzering etc.). Deze middelen mogen alleen worden gebruikt in de gevallen waarvoor ze bedoeld zijn.

Bij diverse ingangen en binnen het gebouw zijn beveiligingscamera’s aangebracht om (mede) toezicht te houden op de veiligheid binnen en rondom het gebouw. Registratie en opslag van gegevens wordt gedaan conform de wettelijke regels daartoe.

Nooduitgangen, verkeersruimten en trappen moeten altijd vrij blijven van obstakels.

Gebreken aan technische installaties, elektrische apparatuur, stopcontacten en dergelijke dienen direct te worden gemeld bij het Facilitair Service Punt.

In de nachtelijke uren tijdens de afwezigheid van bewoners, wordt de beveiliging van het gebouw overgedragen aan een beveiligingsbedrijf.

Bedrijfshulpverlening
Ingeval van een calamiteit (brand, letsel, etcetera) dient het Facilitair Service Punt hiervan direct op de hoogte te worden gesteld. Het FSP is te bereiken onder telefoonnummer 0523 231231 en via het mailadres servicedesk@loc-hardenberg.nl.
Het FSP zorgt ervoor dat tijdig passende maatregelen worden getroffen.

Bij een ontruimingsalarm (te herkennen aan een sterk op- en aflopend geluidsignaal) moet iedereen het gebouw onmiddellijk verlaten volgens de binnen het gebouw aangegeven vluchtroutes. Daarbij moeten de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners (herkenbaar aan opvallend gele hesjes met opschrift “BHV”) te worden opgevolgd.
 
 

Onderwijsinstellingen
  & Bedrijven

Cultuurkoepel Vechtdal
Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
ROC de Groene Welle
Alfa College
 Het Dienstenbedrijf
Hardenberg Art
IQ Kunstuitleen
ROC van Twente
Bibliotheek Hardenberg
Muziekschool Pianoforte
Accare
USG Restart
Cultuurkoepel Vechtdal
Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
ROC de Groene Welle
Alfa College
 Het Dienstenbedrijf
Hardenberg Art
IQ Kunstuitleen
ROC van Twente
Bibliotheek Hardenberg
Muziekschool Pianoforte
Accare
USG Restart

Contact

CV beheermaatschappij loc+
Postbus 29
7770 AA Hardenberg

Bezoekadres
Parkweg 1a7
7772 XP Hardenberg

Tel: 0523 231231
Fax: 0523 232030
info@loc-hardenberg.nl

@loc_hardenberg loc-hardenberg

Actueel

HBO Verpleegkunde gestart bij .. LOC+ 10 jarig bestaan: 6 &.. Nieuw menuboekje Sterrenrestau.. Deelname LOC+ aan MidnightWalk.. CultuurMix Markt; zaterdag 19 .. Kinderboekenweek 2016 Sterrenrestaurant weer geopend..

Informatie LOC+

Cultuur
Onderwijs
Maatschappij
Facilitair
Ruimten huren
 
 

Foto's

Meer foto's